ხელფასის დარიცხვის ოპერაციაში შესაძლებელია თითოეულ თანამშრომლეზე საშემოსავლო შეღავათის გათვალისწინება, რაც ასევე ავტომატურად აისახება საშემოსავლო დეკლარაციაში .

-შევდივართ ოპერაციაში „ხელფასის დარიცხვა“,

- ვავსებთ თნამშრომლების სიას ხელფასების და სხვა შესაბამისი მონაცემებით

- ჩამოვშლით „ოპერაციები“ და ვნიშნავთ საშემოსავლოს შეღავათს;

- გამოტანილ დამატებით სვეტში თითოეული თანამშრომლის მიხედვით ვუთითებთ კუთვნილ საშემოსავლო შეღავათის ოდენობას.

 შედეგად პროგრამა განახორციელებს შემცირებულ საშემოსავლოს დარიცხვას.

 

შენიშვნა. გთოხვთ გაითვალისწინოთ, რომ დამატებულ ველში უნდა მიუთითოთ მხოლოდ ხელფასის შესაბამისი საშემოსავლოს თანხა, არ მიუთითოთ ხელფასის და სხვა ველის (მაგ.: დაზღვევის) საშემოსავლოს ჯამი, რადგან შეღავათი ვრცელდება მხოლოდ ხელფასზე.