საქონელს  შესაძლებელია მიანიჭოთ ნუმერაცია , თუ რომელ საწყობში, რომელ ადგილას ინახება

შენახვის ადგილზების ფუნქციის გააქტურება

1. ვაჭერთ სწრაფ ღილაკს Ctrl+P და ვრთავთ ალამს შენახვის ადგილები

2. მთავარი მენიუდან ვირჩევთ ცნობარები

3. ვაჭერთ სასაქონლო სია

4. ვირჩევთ საქონელს და ვაჭერთ ღილაკს რედაქტირება

5. საქონლის დამატებით ნაწილში ვწერთ საწყობში, მაგ.თაროზე შენახვის ადგილის ნომერს

6. ვაჭერთ ღილაკს შენახვა

 

შენიშვნა:საქონლის დამატებით ნაწილში მითითებული შენახვის ადგილი, ავტომატურად აისახება გასავლის ზედდებულში