პროგრამა FINA შესაძლებლობას იძლევა დაუკავშირდეთ  პერიფერიული მოწყობილობებს, მათ შორის სასწორებს და გავამარტივოთ მუშაობის პროცესი. სასწორის პროგრამული უზრუნველყოფის გამართვის შემდეგ, ხდება მისი დაკავშირება FINA-სთან.

წონითი საქონლის აღრიცხვისა და მისი სასწორთან დაკავშირებისათვის გამოიყენება ე.წ. PLU კოდები. PLU კოდები გახლავთ სპეციალური თორმეტნიშნა კოდი, რომელიც გამოიყენება მაღაზიებს, მარკეტებსა და ნებისმიერ სხვა ობიექტში, სადაც წონითი საქონლის მირება და გაყიდვა ხდება. PLU კოდები ამარტივებენ, აჩქარებენ და ზრდიან მარაგების მართვისა და კონტროლის სიზუსტეს.

PLU კოდების მინიჭება საქონლისათვის

PLU კოდების გენერაცია

PLU კოდებისათვის ვადების გაწერა

PLU კოდების ჩატვირთვა სიით

სასწორის სინტაქსის გაწყობა

PLU კოდების გადაგზავნა პირდაპირ სასწორში

კერძების მიმდინარე წონის გადაგზავნა FINA-ში

 

 

PLU კოდების მინიჭება საქონლისათვის

PLU კოდების მინიჭება აუცილებელია იმისათვის, რომ შეძლოთ სასწორის პროგრამულ უზრუნველყოფაში მისი ჩატრვირთვა, აგრეთვე  რეალიზაციისას მისი ამობეჭდვა და საქონელზე დაკვრა.

 1. გადავდივართ განყოფილებაში ცნობარები;
 2. გადავდივართ განყოფილებაში სასაქონლო სია;
 3. ვირჩევთ და ვხსნით სასურველ საქონელს;
 4. გადავდივართ ნაწილში დამატებითი;
 5. ვააქტიურებთ ალამს წონითი საქონელი;
 6.  ველში PLU კოდი ავტომატურად ჯდება კოდი, შესაძლებელია ჩვენთვის სასურველი PLU კოდის მინიჭებაც;
 7. ვაჭერთ ღილაკს შენახვა;

 

PLU კოდების გენერაცია

სასაქონლო სიის შემადგენელი პროდუქციისათვის PLU კოდების მინიჭების შემდეგ,სასწორის პროგრამულ უზრუნველყოფაში მათ ჩასატვირთათ საჭიროა Excel-ის ფაილში PLU კოდების  გაერთიანება ანუ გენერაცია.

 1. გადავდივართ განყოფილებაში ოპერაციები;
 2. ვირჩევთ ოპერაციას PLU კოდების გენერაცია;
 3. ველში ელექტრონული სასწორი ვირჩევთ შესაბამისი სასწორის მოდელს;
 4. ვაჭერთ ღილაკს ექსპორტი და ვინახავთ ფაილს.

ფაილის სასწორი სპროგრამულ უზრუნველყოფაში ჩასატვირთათ უნდა მიმართოთ სასწორის კომპანიას, რადგან ყველა სასწორს აქვს ინფორმაციის ჩატვირთვის უნიკალური მეთოდი.

 

 

PLU კოდებისათვის ვადების გაწერა

თუ PLU კოდების გამოყენება ხდება დროის შეზღუდულ მონაკვეთში და ამ პერიოდის გასვლის შემდეგ ხდება PLU კოდების  ცვლილება, სურვილისამებრ შესაძლებელია PLU კოდებისათვის ვადების გაწერაც.

 1. გადავდივართ განყოფილებაში ცნობარები;
 2. გადავდივართ განყოფილებაში სასაქონლო სია;
 3. ვირჩევთ და ვხსნით სასურველ საქონელს;
 4. გადავდივართ ნაწილში დამატებითი;
 5. ველში შენახვის ვადა გასწრვივ  ვუთითებთ PLU კოდის გამოყენების ვადას;
 6. ვაჭერთ ღილაკს შენხვა;

 

 

PLU კოდების ჩატვირთვა სიით

პროგრამაში შესაძლებელია PLU კოდების მინიჭება, როგორც ინდივიდუალურად, სასაქონლო სიის შემადგენელი ცალკეული პროდუქციისათვის, ასევე სიით. ამისათვის საჭიროა Excel-ის ფაილის დამუშავება, რომელშიც იქნება ორი ველი: კოდი (სასაქონლო სიაში არსებული საქონლის კოდები) და PLU კოდი (PLU კოდი, რომელსაც ამა თუ იმ საქონელს ვანიჭებთ). მას შემდეგ რაც მზად იქნება Excel-ის ფაილი:

 1. გადავდივართ განყოფილებაში ცნობარები;
 2. გადავდივართ განყოფილებაში სასაქონლო სია;
 3. სასაქონლო სიის ზევით არსებული ჩანართებიდან,  ნაწილზე Excel დაჭერით ჩამოვშლით მენიუს.
 4. ვირჩევთ PLU კოდების იმპორტი;
 5. გამოსულ ფანჯარაში ვირჩევთ შესაბამის ფაილს და ვაჭერთ ღილაკს Open;
 6. გამოსულ ფანჯარაში იმპორტის შედეგები, ვხედავთ რომელი პროდუქციისათვის მოხდა PLU კოდის მინიჭება და რომლისთვის ვერა;

PLU კოდების მინიჭება შესაძლებელია ისეთი პროდუქციისათვისაც, რომლის მიღება და რეალიზაცია არ ხდება, როგორც წონითი საქონლისა. მაგალითად იმ შემთხვევაში თუ საქონლის მიღება და გაყიდვა ხდება ერთეულებში; ცალი, ქილა, ყუთი და ა.შ. ამ შემთხვევაში PLU კოდის მინიჭებისას, განყოფილებაში დამატებითი ვააქტიურებთ ალამს წონითი საქონელი და ნაწილში ძირითადი, ვუთითებთ იმ  ერთეულს, რომელშიც ხდება საქონლის მიღებისა და გაყიდვის ოპერაციების აღრიცხვა.

 

სასწორის სინტაქსის გაწყობა

PLU კოდის თორმეტნიშნა კოდისაგან დგება სინტაქსი, რომელიც ფინასთვის სტანდარტულად წარმოგვიდგება შემდეგი სახით: 255. სადაც 2  PLU კოდის პირველ ორ ციფრს აღნიშნავს და წარმოადგენს PLU კოდის პრეფიქსს და უნდა ჰქონდეს შემდეგი სახე :20. PLU კოდის სინტაქტსის შემადგენელი პირველი ხუთიანი აღნიშნავს პროდუქტის წონას, ხოლო მეორე ხუთიანი საქონლის კოდს FINA-ში. თუ PLU კოდის სინტაქტსს ან პრეფიქსს აქვს განსხვავებული სახე, აუცილებელია მისი გადაწყობა, რისთვისაც უნდა მიმართოთ უშუალოდ სასწორის კომპანიას.

 

PLU კოდების გადაგზავნა პირდაპირ სასწორში

FINA-ში სესაძლებელია, PLU კოდების გადაგზავნა მოხდეს პროგრამიდან პირდაპირ სასწორში, Excel-ის ფაილში PLU კოდების გენერაციისა და შემდგომში სასწორის პროგრამულ უზრუნველყოფაში ჩატვირთვის გარეშე.

 1. გადავდივართ განყოფილებაში სერვისი;
 2. ვირჩევთ ნაწილს პარამეტრები;
 3. გადავდივართ ჩანართზე მოწყობილობები;
 4. ნაწილში ელექტრონული სასწორი არსებული ჩამონათვალიდან ვირჩევთ სასურველ სასწორს (იმ შემთხვევაში თუ სასწორს აქვს მსგავსი მხარდაჭერა);
 5. ველში სასწორის IP მისამართი ვუთითებთ სასწორის IP მისამართს;
 6. ვაჭერთ ღილაკს ტესტი;
 7. შემდეგ ვაჭერთ ღილაკს სინქრონიზაცია;
 8. ვაჭერთ ღილაკს შენახვა;

 

 

კერძების მიმდინარე წონის გადაგზავნა FINA-ში

კვების ობიექტებსა და ზოგადად იმ დაესებულებებში, სადაც ხორციელდება კერძების დამზადების პროცესი და ხდება წარმოების პროცესში გამოყენებული ნედლეულის აწონვა უშუალოდ სამზარეულოში, საჭირო ხდება კერძის მიმდინარე წონების გადაგზავნა FINA-ში.

 1. გადავდივართ განყოფილებაში სერვისი;
 2. ვირჩევთ ნაწილს პარამეტრები;
 3. გადავდივართ ჩანართზე მოწყობილობები;
 4. ვააქტიურებთ ველს RS-232 სასწორი;
 5. ვავსებთ სავალდებულო ველებს;
 6. ვაჭერთ ღილაკს შენახვა;