სესხის მიღება

მიღებული სესხის პროცენტის დარიცხვა

მიღებული სესხის პროცენტის გადახდა

მიღებული სესხის დაფარვა

სესხის გაცემა

გაცემული სესხის პროცენტის დარიცხვა

გაცემული სესხის პროცენტის გადახდა

გაცემულ სესხის დაფარვა

 

 

სესხის მიღება

1. შევდივართ განყოფილებაში ბუღალტერია

2. ვირჩევთ სესხის მიღება

3. ველში თარიღი ვირჩევთ თარიღს

4. ველში პროექტი ვირჩევთ შესაბამის პროექტს

5. ველში სალარო ვირჩევთ სალაროს ან ბანკის ანგარიშს, სადაც მივიღეთ თანხა

6. ველში სესხი ვაჭერთ ღილაკს და ვირჩევთ სესხის ტიპს (მოკლევადიანი ან გრძელვადიანი) და მსესხებელს (ბანკი, საკრედიტო ორგანიზაცია ან პარტნიორი)

7. ველში თანხა ვუთითებთ მიღებულ თანხას

8. გადავდივართ ჩანართზე გადახდები და ვაჭერთ ღილაკს გენერაცია

9. ვირჩევთ გადახდის გრაფიკს და ვაჭერთ ღილაკს გენერაცია

10. ვაჭერთ ღილაკს შენახვა

 

მიღებული სესხის პროცენტის დარიცხვა

1. შევდივართ განყოფილებაში ბუღალტერია

2. ვირჩევთ მიღებული სესხის პროცენტის დარიცხვა

3. ველში თარიღი ვირჩევთ თარიღს

4. ველში პროექტი ვირჩევთ შესაბამის პროექტს

5. ველში სესხი ვაჭერთ ღილაკს და ვირჩევთ შესაბამის სესხს

6. ველში თანხა ვუთითებთ პროცენტის თანხას

7. ვაჭერთ ღილაკს შენახვა

 

მიღებული სესხის პროცენტის გადახდა

1. შევდივართ განყოფილებაში ბუღალტერია

2. ვირჩევთ მიღებული სესხის პროცენტის გადახდა

3. ველში თარიღი ვირჩევთ თარიღს

4. ველში პროექტი ვირჩევთ შესაბამის პროექტს

5. ველში სალარო ვირჩევთ სალაროს ან ბანკის ანგარიშს, საიდანაც ვიხდით თანხას

6. ველში სესხი ვაჭერთ ღილაკს და ვირჩევთ შესაბამის სესხს

7. ველში თანხა ვუთითებთ გადახდილ თანხას

8. ვაჭერთ ღილაკს შენახვა

 

მიღებული სესხის დაფარვა

1. შევდივართ განყოფილებაში ბუღალტერია

2. ვირჩევთ მიღებული სესხის დაფარვა

3. ველში თარიღი ვირჩევთ თარიღს

4. ველში პროექტი ვირჩევთ შესაბამის პროექტს

5. ველში სალარო ვირჩევთ სალაროს ან ბანკის ანგარიშს, საიდანაც ვიხდით თანხას

6. ველში სესხი ვაჭერთ ღილაკს და ვირჩევთ შესაბამის სესხს

7. ველში თანხა ვუთითებთ გადახდილ თანხას

8. ვაჭერთ ღილაკს შენახვა

 

სესხის გაცემა

1. შევდივართ განყოფილებაში ბუღალტერია

2. ვირჩევთ სესხის გაცემა

3. ველში თარიღი ვირჩევთ თარიღს

4. ველში პროექტი ვირჩევთ შესაბამის პროექტს

5. ველში სალარო ვირჩევთ სალაროს ან ბანკის ანგარიშს, საიდანაც გავეცით თანხა

6. ველში სესხი ვაჭერთ ღილაკს და ვირჩევთ სესხის ტიპს (მოკლევადიანი ან გრძელვადიანი) და მსესხებელს (პარტნიორი, თანამშრომლები ან ორგანიზაციები)

7. ველში თანხა ვუთითებთ გაცემულ თანხას

8. ველში თანამშრომელი ვირჩევთ სესხზე პასუხისმგებელ თანამშრომელს

9. გადავდივართ ჩანართზე გადახდები და ვაჭერთ ღილაკს გენერაცია

10. ვირჩევთ მსესხებლის გადახდის გრაფიკს და ვაჭერთ ღილაკს გენერაცია

11. ვაჭერთ ღილაკს შენახვა

 

გაცემული სესხის პროცენტის დარიცხვა

1. შევდივართ განყოფილებაში ბუღალტერია

2. ვირჩევთ გაცემული სესხის პროცენტის დარიცხვა

3. ველში თარიღი ვირჩევთ თარიღს

4. ველში პროექტი ვირჩევთ შესაბამის პროექტს

5. ველში სესხი ვაჭერთ ღილაკს და ვირჩევთ შესაბამის სესხს

6. ველში თანხა ვუთითებთ პროცენტის თანხას

7. ვაჭერთ ღილაკს შენახვა

 

გაცემული სესხის პროცენტის გადახდა

1. შევდივართ განყოფილებაში ბუღალტერია

2. ვირჩევთ გაცემული სესხის პროცენტის გადახდა

3. ველში თარიღი ვირჩევთ თარიღს

4. ველში პროექტი ვირჩევთ შესაბამის პროექტს

5. ველში სალარო ვირჩევთ სალაროს ან ბანკის ანგარიშს, სადაც მიღებთ თანხას

6. ველში სესხი ვაჭერთ ღილაკს და ვირჩევთ შესაბამის სესხს

7. ველში თანხა ვუთითებთ მიღებულ თანხას

8. ვაჭერთ ღილაკს შენახვა

 

გაცემულ სესხის დაფარვა

1. შევდივართ განყოფილებაში ბუღალტერია

2. ვირჩევთ გაცემულ სესხის დაფარვა

3. ველში თარიღი ვირჩევთ თარიღს

4. ველში პროექტი ვირჩევთ შესაბამის პროექტს

5. ველში სალარო ვირჩევთ სალაროს ან ბანკის ანგარიშს, სადაც მიღებთ თანხას

6. ველში სესხი ვაჭერთ ღილაკს და ვირჩევთ შესაბამის სესხს

7. ველში თანხა ვუთითებთ მიღებულ თანხას

8. ვაჭერთ ღილაკს შენახვა