1. ბაზის ასლის ასაღებად შევდივართ მენიუში ფაილი

2. ვირჩევთ ბაზის შენახვა ფაილში

3. ვირჩევთ D დისკს და საქაღალდეს FinaBackup

4. ფაილის დასახელებაში ვუთითებთ ბაზის დასახელებას შემდეგი ფორმატით, მაგალითად: Fina.bak

5. ვაჭერთ შენახვის ღილაკს